EU har lämnat förslaget till nytt körkortsdirektiv

Annons:

Den 1 mars 2023 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till fjärde körkortsdirektivet. I utkastet för det gemensamma rättsliga ramverket för erkännande och utfärdande av körkort i EU ingår bland annat grundläggande ändringar för B-körkortet och gällande viktgränser. Tanken med de gemensamma körkortsreglerna är att samma regler för nytagna körkort ska gälla i hela EU och förenkla den fria rörligheten för medborgare.

För oss med husbil är sannolikt den viktigaste punkten höjningen av totalviktsgränsen på B-kort från 3,5 till 4,25 ton. Där föreslås följande:

1. Kommissionen föreslår en totalviktshöjning på B-kort för fordon som har alternativa bränslen med lokala nollutsläpp. En höjning till en totalvikt för B-körkortet till 4,25 ton ska kopplas till två års tidigare innehav av B-körkortet och lätt släpvagn får inte, som idag, dras utöver körkortsbehörighetens viktgräns. (Nu gäller max 3,5 ton samt därutöver en lätt släpvagn på max 750 kilos totalvikt, alltså även där en maximal tågvikt på 4,25 ton). Kommissionen konstaterar att det för närvarande finns mycket få basfordon inom husbilssektorn som har ett sådant alternativt drivsystem som kommissionen kräver. Det kommer att dröja flera år innan chassitillverkare kan leverera lämpliga basfordon med alternativa drivningar för den breda massan av husbilar. Ur husbilssbranschens synvinkel måste det befintliga fordonsutbudet ändras och höjningen till 4,25 ton måste vara möjlig för alla fordon.

2. Tyskland, Frankrike, Bulgarien och Finland stöder höjningen av B-körkortets totalviktsgräns till 4,25 ton för alla fordonstyper. Nederländerna stöder utökningen till 4,25 ton specifikt för husbilar och elfordon .

3. Kommissionen ser en miljöfördel med kopplingen till alternativt drivna fordonVidare har det hävdats av intressenter (inklusive medlemsstater som inte nämns) att en ökning av B-körkortets totalviktsgräns med 750 kg till 4,25 ton kommer att öka risken för olyckor och att negativa effekter på trafiksäkerheten kan följa.

• Undersökningarna av Federal Highway Research Institute (BASt) om olyckor med husbilar (nu två undersökningar, från 2000 till 2010 samt 2010 till 2020) har upprepade gånger betonat att olyckor med husbilar inte utgör ett akut problemområde för säkerheten på vägarna, både när man tar hänsyn till det absoluta antalet olyckor och när man beaktar den miltalsrelaterade olycksrisken. En undersökning av den internationella olycksrisken baserad på en mindre databas av husbilar visar också en liknande bild som den i Tyskland. Trots en kraftig ökning av antalet husbilar är i vissa fall olycksfrekvensen oförändrad.

4. Vilka är nästa steg?
Först går förslaget till Europaparlamentet för en första behandling och till rådet. Om ståndpunkterna inte skiljer sig alltför mycket är det möjligt att avsluta lagstiftningsprocessen, som kommissionen tidigare aviserat till 2023. Det är ännu inte klart när den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft: Implementering från 2025 är möjlig men teoretiskt kan även en gradvis implementering ske.

5. Den europeiska paraplyföreningen för de nationella husbilsföreningarna, European Caravan Federation (ECF), kommer att samordna intresserepresentationen i Bryssel.

Kommentarer av Rolling Homes

Idag finns en klausul i det tredje körkortsdirektivet som möjliggör för alla länder att införa utökad totalvikt för B-kortet till 4,25 ton men endast om fordonet är avsett för godstransport och är lokalt sett utsläppsfritt. Regeln är inte tvingande och vissa länder har infört den, andra inte. Husbilar omfattas inte eftersom de inte klassas som godstransportfordon även om övriga krav uppfylls.

Ovanstående regel kräver också minst två års obruten B-behörighet samt minst 21 års ålder på föraren.

Branschens ståndpunkt har hela tiden varit att totalviktshöjningen inte ska kopplas till bilens drivsystem utan även gälla bensin- och dieseldrift. Det återstår att se om så blir fallet, det skulle i så fall innebära bättre möjligheter för tillverkarna att optimera lastvikterna vilket nu är en djungel med mycket stora överlastproblem. När man väljer husbil är det viktigt att kolla lastvikten som ibland inte ens räcker för att lagligt ha med sig tillåtet antal passagerare, ännu mindre deras bagage, mat etc. Väg alltid husbilen i semesterskick så att du slipper böter och körkortsproblem.

Orsaken till regeländringen är i princip att möjliggöra hus- och godsttransportbilar med eldrift (BEV). Idag blir sådana för tunga för att få framföras med B-behörighet.

Förändringarna gäller framåt i tiden och de regler som gällde vid utfärdandet av körkortet, de så kallade farfarsrättigheterna, träder in även här. Generellt sagt ger dessa aldrig sämre villkor än de vid införandet av de nya men eftersom vi i Sverige inte har någon viktgräns alls för personbil klass 2 i kombination med B-kort utfärdat före halvårsskiftet 1996 kommer sannolikt nya övergångsregler att införas.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


5 + 4 =